I.

Fogalom meghatározások:

(1) Érvényesítési díj: a Kártya évenkénti, összesen három alkalommal történő érvényesítéséért a Kártyabirtokos által a Kártyatulajdonos részére fizetett, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 5/2005 (III. 4.) számú rendelete által meghatározott mértékű díj.

(2) Karbantartó: A Kártyát üzemeltető informatikai rendszer javítását, karbantartását végző szervezet.

(3) Kártya: Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzata 5/2005 (III. 4.) számú rendelete alapján kibocsátott elektronikus chippel ellátott, névvel és kártyaszámmal megszemélyesített kártya,

(4) Kártyatulajdonos: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

(5) Kártyadíj: új Kártya igényléséért a Kártyabirtokos által a Kártyatulajdonos részére fizetett, Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzata 5/2005 (III. 4.) számú rendelete által meghatározott mértékű díj.

(6) Kártyabirtokos: Kaposváron állandó lakhellyel rendelkező 6. életévét betöltött személy, aki a Kártya igénylése iránt a Kártya tulajdonoshoz a Kártya Szabályzat szerint kérelmet nyújt be, kérelmét a Kártya tulajdonos elfogadja, és a Kártyát átveszi.

(7) Kártyaigénylő: minden olyan személy, aki a Kártya igénylése iránt igénylő lapot nyújtott be, de még nem Kártyabirtokos.

(8) Kártya előállító: Kaposvár Megyei Jogú Város önkormányzatával kötött vállalkozási szerződés alapján a Kártya fizikai legyártását, megszemélyesítését végző cég.

(9) Kedvezmény: A Kártyabirtokos által az Általános szerződési feltételek szerint igénybe vehető kedvezmények köre és mértéke.

(10) KMJV köztisztviselő: Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal kijelölt köztisztviselője, aki a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapján az adatellenőrzést végzi.

(11) Szolgáltató: Minden olyan szervezet, amely a Kártya tulajdonossal kötött szerződés alapján a Kártya felmutatása ellenében a Kártya birtokos részére a szerződésben általa vállalt kedvezmény(eke)t nyújtja.

(12) Rendszergazda: A Kártyát üzemeltető informatikai rendszer felügyeletét végző személy. Feladatainak részletes leírását a Kártya Szabályzat alábbi pontjai, továbbá a Minőségbiztosítási Szabályzat tartalmazzák.

(13) Rendszertelepítő: Kaposvár Megyei Jogú Város önkormányzatával kötött vállalkozási szerződés alapján a Kaposvár Kártya bevezetését, a rendszer üzembe helyezését végző cég.

(14) Tiltó lista: A központi szerver által kezelt, naponta frissített olyan adatbázis, ami a Kedvezmények igénybevételére a Kártyaszerződés alapján nem jogosult Kártyabirtokosok kártya adatait tartalmazza.

(15) Panaszkezelési munkatárs: a panaszok kivizsgálását végző személy.2. A Kártyabirtokos nem szerzi meg a Kártya tulajdonjogát, csak annak birtoklására, használatára jogosult, a Kártya továbbra is a Kártyatulajdonos tulajdonában marad.


II.

Általános információnyújtás:

3. A Kártyával kapcsolatos általános információk elérhetők a Kártya honlapján (https://kartya.kaposvar.hu/), további információ

a Tourinform Kaposvár irodában (7400 Kaposvár, Fő u. 8., Tel.: +36 82 512 921, kaposvar@tourinform.hu) kérhető.III.

Kártyaszerződés létrejötte és megszűnése

4. A Kártyaszerződéssel kapcsolatban a Kártyatulajdonos nevében a Tourinform-Kaposvár Iroda (7400 Kaposvár, Fő u. 8.) Rendszergazdaként kijelölt munkatársa jogosult eljárni, nyilatkozatot tenni. A Kártyaszerződés az Igénylőlap Kártya tulajdonos által történő aláírása időpontjában lép jön létre, de a Kártya Kártyabirtokos általi átvételével lép hatályba.

5. Új Kártyát igényelni a Tourinform-Kaposvár Iroda (7400 Kaposvár, Fő u. 8.) Rendszergazdaként kijelölt munkatársánál lehet az erre a célra kialakított igénylő lapon.

6. A kártyatulajdonos az Igénylőlap elfogadását, és a Kártyaszerződés megkötését megtagadhatja, ha az igénylő hamis adatokat szolgáltatott, illetve ha nem felel meg az 1. (6) pontban foglalt jogosultsági feltételeknek, illetve a Kártyadíjat nem fizeti meg.

7. A Kártyaszerződés megszűnik

o írásba foglalt közös megegyezéssel, közösen meghatározott időpontban

o a Kártyabirtokos felmondása esetén, a 30 napos felmondási idő lejártával,

o szerződésszegés esetén rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal a felmondás közlésekor.

o a Kártyabirtokos halálával,

o az 1.1. pontban foglalt jogosultsági feltételek megszűnésével.

o ha az igénylőlap Kártyabirtokos általi aláírása és a hatályba lépés közötti időszakban történő adatellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a Kártyabirtokos hamis vagy valótlan adatokat szolgáltatott, illetve az 1.1. pontban foglalt jogosultság feltételei nem állnak fent.

o ha a Kártyát a Kártyabirtokos három alkalommal megújította, és a Kártya érvényessége a harmadik megújítást követően lejár.

8. A Kártyaszerződés megszűnését követően

  • a Kártya nem használható, a Kártyabirtokos köteles azt 7 naptári napon belül visszaszolgáltatni a Kártya tulajdonos részére a Rendszergazdán keresztül.
  • a felek, a Kártyaszerződés megszűnésétől függetlenül kötelesek elszámolni és rendezni a megszűnt jogviszonnyal összefüggő, egymással szemben fennálló követeléseiket
  • a Kártyabirtokos által megfizetett díj nem jár vissza.IV.

Kártya igénylése:

9. A Kártyát minden Kaposváron állandó lakhellyel rendelkező 6. életévét betöltött személy igényelheti. Kártyát igényelni személyesen a Tourinform-Kaposvár Iroda (7000 Kaposvár, Fő u. 8.) lehet. A Kártyaigénylés díjának mértékét Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 5/2005 (III. 4.) számú rendelete tartalmazza, illetve a díjtételek a Kártya honlapján is megtekinthetők.

10. A Kártya igényléséhez a Kártyaigénylő az igénylőlapot egy példányban és a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot egy példányban aláírva, a személyazonosság és a lakhely igazolása mellett átadja a Rendszergazdának. A Kártyaigénylő a Kártyadíjat a Rendszergazdának fizeti meg.

11. A Kártyaigénylő a Kártyát a személyes adatainak személy adat- és lakcím nyilvántartásból való ellenőrzést követően, személyesen veheti át a Tourinform-Irodában a Rendszergazdától.V.

A Kártya használata:

12. A Kártyabirtokos a Kártya felhasználásával az alábbi kedvezmények igénybe vételére jogosult:Együd Árpád Művelődési Központ

(Szentjakabi Nyári Esték)

40 %

Városi Sportcsarnok

(Kaposvári KK Kft., Kaposvári Röplabda Sport Kft.)

(I. osztályú, nemzetközi, illetve Magyar Kupa kosárlabda és röplabdamérkőzések)

Jégcsarnok

(jegy)

100%

20%

Rákóczi Stadion

(hivatalos labdarúgó mérkőzések)

10 %

Városi Fürdő

(Felnőtt és diák-nyugdíjas: belépő, délutáni jegy, úszó jegy, uszoda jegy, 7-14-30 alkalmas bérlet)

20 %

Csiky Gergely Színház

(bérlet)

10 %

Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága

(szombati parkoló díj)

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

(ingyenes internetezési lehetőség a belváros közterein egy órán keresztül az év minden napján)

100 %


13. A
kedvezmények csoportos jegy vásárlása esetén nem érvényesíthetőek, más kedvezményekkel össze nem vonhatóak.

14. A Csiky Gergely Színház esetében a szolgáltatást a Kaposvár Kártya és a megkülönböztetett jelzéssel ellátott bérlet együttes felmutatásával lehet igénybe venni.

15. A Kártya ingyenes parkolásra jogosít szombati napokon a Kaposvár Kártya emblémával megjelölt, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének a fizető parkolók működéséről és igénybe vételük rendjéről szóló többször módosított 25/1999 (X.29.) számú önkormányzati rendeletének 1. számú mellékletében meghatározott valamennyi díjövezetben. A kedvezmény igénybevétele Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága által elkészített és kiadott, szombati napokra érvényes ingyenes parkolásra jogosító Kártyák használatával történik.

16. A Kártyabirtokos szolgáltatás igénybevételét megelőzően köteles tájékoztatni az Szolgáltató képviselőjét, hogy a Kaposvár Kártyával kedvezmény igénybevételére jogosult. A Kártyabirtokos köteles a Kártyát az elfogadó helyen a szolgáltatás igénybevételét megelőzően felmutatni, illetve erre irányuló igény esetén a jogosultság megállapítása érdekében a Kártyát az elfogadó hely képviselőjének átadni, aki azt köteles a jogosultság megállapítását követően a Kártyabirtokos részére visszaszolgáltatni.

17. Az elfogadó hely képviselője megtagadja a Kártya elfogadását, és jegyzőkönyv felvétele mellett a Kártyát bevonja és biztonsági okokból érvényteleníti, amennyiben

a) a Kártyát nem az arra jogosult személy használja

b) a Kártyán és a vásárlás után készült bizonylaton szereplő aláírások feltűnő eltérést mutatnak, és a kártyafelhasználó által bemutatott személyi okmányokban szereplő név nem egyezik meg a Kártyán szereplő névvel.

c) A Kártya az elfogadó hely POS termináljának jelzése alapján tiltó listán szerepel.

18. A Kártyabevonás ellen a Kártyabirtokos panasszal élhet.

19. A kártyaelfogadás megtagadása esetén a Kártyabirtokosnak a Kaposvár Kártyához kapcsolódó kedvezmény igénybevétele nélkül, más érvényes fizetőeszközzel kell kiegyenlítenie a vásárlás értékét, vagy elállhat a vásárlástól.

20. A kedvezménnyel érintett szolgáltatás a pénztártól való távozást követően nem váltható vissza.VI.

Kártya elvesztése, ellopása, megrongálódása, és az adatváltozás bejelentése:


21. A Kártyabirtokos köteles a Kártyatulajdonos részére bejelenteni legkésőbb a bejelentés okául szolgáló körülmény bekövetkezését követő 15 napon belül, ha a Kártyát elveszítette, azt ellopták, a Kártya megrongálódás következtében használhatatlanná vált, illetve ha a Kártya igénylésekor bejelentett személyes adataiban változás következett be. A bejelentés elmulasztásából eredő kárért a Kártyabirtokos felel. A bejelentést írásban kell megtenni. A bejelentés telefonon is történhet, de a bejelentést 2 munkanapon belül írásban is meg kell erősíteni.

22. A Rendszergazda a bejelentés alapján intézkedik a Kártya letiltása, illetve adatváltozás esetén a módosulások átvezetése iránt. A Kártya elvesztése, ellopása vagy megrongálódása esetén a Kártyabirtokos új Kártyát igényelhet a IV. pontban foglaltak szerint. Amennyiben a Kártya megrongálódása rendeltetésszerű használat ellenére következett be, úgy a Kártyabirtokos új Kártya igénylése esetén díj fizetésére nem köteles.

23. A rendeltetésszerű használat ellenére bekövetkezett megrongálódás megállapítására a Rendszergazda jogosult külön vizsgálat alapján. Amennyiben a Rendszergazda megállapítja a rendeltetésszerű használat ellenére bekövetkezett megrongálódást, úgy a Kártyadíj megfizetésére nem kerül sor, ellenkező esetben a Kártyabirtokos a Kártyát csak a Kártyadíj megfizetése ellenében veheti át.VII.

Kártya bevonása:

24. A Kártya bevonására kerül sor a Kártya szerződés bármely okból történő megszűnése esetén továbbá, ha

a) a Kártyát nem az arra jogosult személy használja

b) a Kártyán és a vásárlás után készült bizonylaton szereplő aláírások feltűnő eltérést mutatnak, és a kártyahasználótól bekért személyi okmányokban szereplő név nem egyezik meg a Kártyán szereplő névvel.

c) A Kártya - az elfogadó hely POS termináljának jelzése alapján - tiltó listán szerepel.

25. A bevonás alapjául szolgáló okokat az elfogadó hely képviselője személyesen észleli, vagy azt a kedvezmény igénybe vétele során a Szolgáltatónál elhelyezett, POS terminál a tranzakció során jelzi. Abban az esetben, ha a Kártyát arra jogosult személy kívánja felhasználni, de a Kártya érvényességi ideje lejárt, úgy a Szolgáltató képviselője felhívja a Kártyabirtokos figyelmét az érvényesség lejártára, de a Kártya bevonására nem kerül sor.

26. Érvénytelen kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

27. A Kártya bevonásának tényéről és okáról a Szolgáltató képviselője jegyzőkönyvet vesz fel, amely jegyzőkönyvbe a Kártyabirtokos az észrevételeit rögzítheti. A Kártya bevonása ellen a Kártyabirtokos panasszal élhet.VIII.

Kártya megújítása:

28. A Kártyák érvényességi ideje minden naptári év december 31-én lejár. Ezt követően a kártyát legkésőbb a lejárat évét követő év január 31. napjáig érvényesíttetni kell a nyilvántartás adatainak megerősítésével a Tourinform-Kaposvár Irodában. Az igénylő a kártya érvényesítésével egyidejűleg Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 5/2005 (III. 4.) rendeletében meghatározott érvényesítési díjat köteles befizetni. Amennyiben a Kártyabirtokos a lejárat évét követő év január 31. napjáig nem érvényesítteti, úgy a Kártya érvényessége megszűnik. 2005 évben történő vásárlás esetén a Kártya érvényességi ideje 2006 december 31-ig tart.

29. Érvénytelen kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

30. A Kártyát a kiadást követően összesen három alkalommal lehet érvényesíteni, ezt követően a Kártyaszerződés megszűnik. A Kártyaszerződés megszűnése esetén a Kártyabirtokos új Kártyát igényelhet.

31. Az érvényesítés iránti kérelmet a Kártyabirtokos az igénylő lapon nyújthatja be 1 példányban a személyazonosság és a lakcím egyidejű igazolása mellett az Rendszergazdánál. 32. A Kártyabirtokos a kártya érvényesítésével egyidejűleg az Érvényesítési díjat köteles befizetni,

33. A Kártya megújítása egy a kártya hátoldalára felragasztott hologrammos bélyeggel történik.IX.

Szerződésszegés:

34. Az Általános szerződési feltételekben rögzített rendelkezések Kártyabirtokos általi megszűnése esetén a Rendszergazda jogosult a Kártyabirtokos szerződését megszűntetni. A Kártyabirtokos szerződésszegés esetén a Kártyarendszerből határozott időre kizárható, ez esetben a meghatározott időtartam elteltéig új Kártyát nem igényelhet.X.

Reklamáció


35. A Kártyabirtokos az alábbi intézkedések ellen panaszt nyújthat be:

- Kártyaszerződés megszüntetése,

- Kártya bevonása

- Kártyaszerződés megszüntetése

- Bármely a szerződéssel kapcsolatos visszásság ellen

36. A panaszt a Kártyabirtokos a Rendszergazdánál személyesen, írásban jelentheti be az erre a célra rendelkezésre bocsátott panaszbeadványon. A bejelentés csak hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatványon érvényes, a névtelen bejelentés érvénytelen. A panaszbeadvány kivizsgálásának eredményéről és a megtett intézkedésekről a Rendszergazda írásban tájékoztatja a Kártyabirtokost.

Kaposvár, 2005. szeptember 1.

Szita Károly

polgármester

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata